VINATABA - TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
Hệ thống điều hành trực tuyến SSP-STM, phiên bản 3.5 - Bản quyền của SSP năm 2005. Bảo lưu mọi quyền.
Nhóm phát triển sản phẩm:
Trần Thanh Sang
Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Duy Thái
Lê Chí Hiếu
Phạm Tuấn Anh
Nguyễn Hữu Phước